Karnal Saha Erendira
Karnal Saha Erendira - 9559616207
Product

Karnal Saha Erendira

Price

350.00 LKR

Code

9559616207

Volume

Vidarshana Publisher Karnal Saha Erendira

Description

මර්කෙස්ගේ කතා කලාවේ හා රීතියේ සංකීර්ණත්වය හදුනා ගැනීම පහසු කිරීමට මෙන් එකිනෙකට පටහැනි ශෛලීන් දෙකක කතා දෙකක් මෙම ග්‍රන්ථයේදී ජනක අපට හදුන්වා දෙයි.'කර්නල් ' කතාවේ චරිත හා සිදුවීම් එක්තරා නිශ්ච්ත සමාජ ඓතිහාසික අවධියක සැබැවින්ම වූ යථාර්ථයක් වශයෙන් තාත්විකව ඉදිරිපත් කෙරෙයි. ඔහුන්ට සිදු වී ඇති අසාධාරණය තීව්ර වන විවිධ නිරුපණය වන තරමට එම අත්දැකීම් සර්ව භෞමික ලෙස මානවවාදීව විග්‍රහා වෙයි...
ISBN 10 :- 978-955-96162-0-7
ISBN 13 :-
Author :- Gabriel Garcia Marquez
Translator :- Janaka Inimankada
Publisher :- Vidarshana Publisher
Language :- Sinhala
Publish Year :-
Dimension :- 8.5x5.75
Hardcover :-

Delivery

2-5 business days