Mariya Silonika Wasthuwa
Mariya Silonika Wasthuwa - 9789551559
Product

Mariya Silonika Wasthuwa

Price

520.00 LKR

Code

9789551559

Volume

Sarasavi Mariya Silonika Wasthuwa

Description

මෙය ලාංකීය වාමාංශික දේශපාලනයේ එක් පැතිකඩක් තියුණු විවේචනයට ලක් කරමින් නිර්මාණාත්මකව ගොඩ නැගූ අග්රගන්ය නවකතාවකි. දේශපාලනයේ මිනිස් භාවිතාවේ සුරුවම චේ ගුවේරාය. දේශපාලන ක්රියාකාරිත්වය හා සමව ඔහු තුළ වූ උත්තර මානුෂික ගුණාංග ඔහු ශාන්තුවරයෙකු තරමට පත් කළේය.
ISBN 10 : 9789551559854
ISBN 13 : 978978955155985
Author : Jayasekara P B
Translator : -
Publisher : Vidarshana
Language : SINHALA
Publish Year :-
Dimension :-
Hardcover :-

Delivery

2-5 business days