Maga Digata Janakatha
Maga Digata Janakatha - 9559348396
Product

Maga Digata Janakatha

Price

400.00 LKR

Code

9559348396

Volume

Sooriya Publisher Maga Digata Janakatha

Description

මාරස්සන ඩී.පී,වික්‍රමසිංහ මහතා ගම් නියම්ගම්වල රජයේ පාසල් හි මුල් ගුරු පදවි දරු කෙනෙකි.තමා සේවයට පත් වී ගිය සෑම පාසලක්ම පිහිටි ගමෙත්,අවට ගම්වලත් ඓතිහාසික තොරතුරු,ජන විස්වාස,වේද හෙදකම් ආදිය පළාත් වාසීන්ගේ විමසා සොයා බැලීමත්,එමගින් සපයාගත් කරුණු පොතක සටහන් කර තැබීමත්,හේ විනොදන්ශායක් ලෙස පුහුණු කර ගති.කටකතා වලින් මතු වූ ඓතිහාසික කරුණු තහවුරු කරනුවස් පතපොත කියවා කරුණු සෙවීමද ඒ සමගම කෙරිණි.
ISBN 10 :9789559348396
ISBN 13 :
Author :D.P.Wikramasinghe
Translator : -
Publisher : Sooriya Publisher
Language : Sinhala
Publish Year :-
Dimension :-
Hardcover :-

Delivery

2-5 business days