Awasarakal Rahas Thana
Awasarakal Rahas Thana - 9553104665
Product

Awasarakal Rahas Thana

Price

375.00 LKR

Code

9553104665

Volume

Sarasavi Awasarakal Rahas Thana

Description

ලලීන්ද්‍ර කෙළින්ම ගියේ පතිරත්නගේ කාමරයටය. එහි දොර ඇර තිබිණි. ඊට ඇතුළුවත්ම පතිරත්න මේසය ළග වැටි සිටිනු ඔහු දුටුවේය. 'තාත්තා !'යි කෑ ගසමින් ඔහු ඉදිරියට පැන මුනින්තලව වැටි සිටි පතිරත්න අනිත් අතට හැරවිය.ඒ සමගම හඩා වැටුණු ලලිතා ඉදිරියට පැන පතිරත්නගේ හිස තම උකුලට ගත්තාය.

ISBN 10 :- 9553104665
ISBN 13 :- 9789553104663
Author :- K G Premarathne
Translator :-
Publisher :- Sarasavi Publishers
Language :- Singhala
Publish Year :-
Dimension :- 8.5x5.75
Hardcover :-

Delivery

5 business day