Kunatuwen Upatha Laddo
Kunatuwen Upatha Laddo - 9550230716
Product

Kunatuwen Upatha Laddo

Price

580.00 LKR

Code

9550230716

Volume

Agahas Publisher Kunatuwen Upatha Laddo

Description

පළමු ලෝක සංග්‍රාමයෙන් අලලීගිය යුරෝපා මහාද්වීපයේ පැරණි රාජ්‍යයන් බිදවටිමේත් නව රජයයන් බිහිවීමත්, පැරණි රාජ්‍ය පාලන ක්‍රම බිදවටිමේත් නව පාලන ක්‍රම බිහිවීමේත් දැවැන්ත ක්‍රියාදාමයක් සිදුවන අතරවාරයේ ඒ සියල්ලන මැදි වූ, ඔස්ට්‍රෝ-හංගේරියානු අධිරාජ්‍යටත් පොලන්තයටත් යාබදව පිහිටි,උක්රයීනයට අයත් රුසියානු අධිරාජ්‍යයේ වොලීන් නම් කෝරලයේ,1917 විප්ලවයෙන් පසු ඇතිවන සිවිල් යුද්දය හා ඒ ආදියද ඇත .
ISBN 10 :- 978-955-0230-71-6
ISBN 13 :-
Author :- Nikolai Ostrovsky
Translator :-Ranjana Dewamithra Senasinghe
Publisher :-Agahas Publisher
Language :- Sinhala
Publish Year :-
Dimension :- 8.5x5.75
Hardcover :-

Delivery

2-5 business days