Short Story Maxim Gorki
Short Story Maxim Gorki - GBN000083
Product

Short Story Maxim Gorki

Price

250.00 LKR

Code

GBN000083

Volume

Kurulu Short Story Maxim Gorki

Description

මිනිස් වර්ගයට ආදරය කිරීම අරමුණු කරගත් මැක්සිම් ගෝර්කිගේ නිර්මාණ ශ්‍රමය අගය කරන සාරදාර්මික ලෝකයක් නිර්මාණය කිරීමට උදව් කරතැයි ඉංග්‍රීසි ජාතික ලේකක එච්.ජි .වේල්ස් කිවේය. මෙම කෙට්කතා එකතුවෙන්ද ප්‍රදර්ශනය වන්නේ මැක්සිම් ගෝර්කි නැමැති අසහාය ලේකකයාගේ එකී අනුපමේය මිනිස් සාරදර්ම සම්බාරයෙන් ඇබිත්තකි.
ISBN 10 :- 978-955-591-321-8
ISBN 13 :-
Author :- Maxim Gorky
Translator :- Dadigama V Rudrigo
Publisher :- Kurulu Prakashana
Language :- Singhala
Publish Year :-
Dimension :- 8.5x5.75
Hardcover :- 144

Delivery

5 business day